روزنامه دنیای خودرو – شماره ۱۳۹۷

روزنامه دنیای خودرو – شماره ۱۳۹۷


روزنامه دنیای خودرو – شماره ۱۳۹۷

منبع: https://www.donyayekhodro.com/newspaper/247479/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2018

پیگیری امور قربانیان ایرانی حادثه سئول توسط وزارت خارجه. حدود 45 سال از عمر اولین تلفن همراه میگذرد. کتاب شیمی مواد غذایی.