تامین ارز خودروهای جمع آوری شده از سامانه برکت

تامین ارز خودروهای جمع آوری شده از سامانه برکت

در نامه وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور آمده است: همانطور که می دانید قیمت گذاری خودروهای مونتاژ CKD بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات خصوصی تعیین می شود اما در حال حاضر با توجه به محدودیت های مربوط به ارز مذکور، فرض بر این است که ارز آنها از سامانه تامین خواهد شد.

با توجه به تفاوت قیمت ارز حاصل از صادرات با ارز سامانه نما، دستور داد تا موضوع اخذ مابه التفاوت مذکور از شرکت های خودروسازی مونتاژی به ستاد تنظیم بازار مطرح شود.

در نامه وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور آمده است: همانطور که می دانید قیمت گذاری خودروهای مونتاژ CKD بر اساس قیمت ارز حاصل از صادرات خصوصی تعیین می شود اما در حال حاضر با توجه به محدودیت های مربوط به ارز مذکور، فرض بر این است که ارز آنها از سامانه تامین خواهد شد.

با توجه به تفاوت قیمت ارز حاصل از صادرات با ارز سامانه نما، دستور داد تا موضوع اخذ مابه التفاوت مذکور از شرکت های خودروسازی مونتاژی به ستاد تنظیم بازار مطرح شود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/247394/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7

ودرو.