آیا دوچرخه های مشترک به تهران بازمی گردند؟

آیا دوچرخه های مشترک به تهران بازمی گردند؟


آیا دوچرخه های مشترک به تهران بازمی گردند؟ – اخبار خودرو<br />

تهران آغاز شده و دوچرخه‌های اشتراکی به پایتخت آمدند، ولی متاسفانه با یک کج‌سلیقگی و بی‌توجهی در این دوره مدیریت شهری، قرارداد دوچرخه‌های اشتراکی تمدید نشد و شرکت دیگری هم برای این کار دعوت نشد”/>


منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248814/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%88%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

اسانس و طعم دهنده.